اندازه‌گیری شاخص پیچیدگی نظام مالیات بر ارزش‌افزوده در سازمان امور مالیاتی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

هدف اصلی در این پژوهش، اندازه‌گیری شاخص پیچیدگی نظام مالیات بر ارزش ‌افزوده در سازمان امور مالیاتی شهر تهران در نیم‌سال اول 1392 است. برای جمع‌آوری مبانی نظری پژوهش حاضر، از روش کتابخانه‌ای و برای جمع‌آوری اطلاعات آماری از پرسشنامۀ محقق‌ساخته استفاده ‌شد. از ضریب آلفا کرونباخ برای روایی و پایایی پرسشنامه و برای تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات از آزمون‌های لوین، آزمون میانگین دو جامعه و آزمون فریدمن و برای تجزیه ‌و تحلیل از نرم‌افزار spss21 استفاده شده است. یافته‌های حاصل از تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات آماری در سطح اطمینان 95 % نشان می‌دهد که اثر عوامل مؤثر بر پیچیدگی مالیات بر ارزش ‌افزوده در حوزۀ اشخاص حقوقی و حقیقی با یکدیگر تفاوت معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


مرجع‌ها
حبیبی کمیجانی، علی. 1390. عوامل مؤثر بر ارتقای تمکین مؤدیان مالیاتی ادارة کلِّ مالیاتی استان مرکزی(پایان‌نامه برای دریافت درجة کارشناسی ارشد حسابداری)، دانشکدة مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد اراک.
زایر، آیت. 1388. «جایگاه ساده‌سازی در برنامه‌های اصلاح مالیاتی: تجربة جهانی و چالش‌های نظام مالیاتی ایران»، فصلنامة تخصصی مالیات، شمارة ششم، شمارة مسلسل 54، ص 184-157.
عسکری، علی. 1392، کالبدشکافی اصلاح نظام مالیاتی کشور: چالش‌ها، برنامه‌ها و عملکرد نظام مالیاتی، سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال یکم، شماره2، ص 85 تا120.
فروغی، داریوش، منوچهر میرزایی و امیر رسائیان(1391) «تأثیر فرار مالیاتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهشنامه مالیات،شماره 9.
عالی ور، عزیز.(1381). «صورتهای مالی اساسی ». انتشارات سازمان حسابرسی، نشریه شماره 7
عرب مازار، محمد، قدرت اله طالب نیا، حمیدرضا وکیلی فرد و محمود صمدی(1390) «تبین رابطه بین شفافید گزارشگری مالی و گزارشگری مالیاتی در ایران»، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 9.
عرب صالحی، مهدی، هاشمی، مجید.(1394) «تأثیر اطمینان بیش‌ازحد مدیریتی بر اجتناب مالیاتی»، فصلنامه علمی-پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی.
نصر اصفهانی، مهدی؛ نصر اصفهانی، مهرناز؛ دلوی اصفهان، محمدرضا. 1392. «بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی از دیدگاه مؤدیان و کارشناسان مالیاتی»، پژوهش‌های مالیة اسلامی 1(1)، 36- 27.
Evans, Chris and Tran-Nam, Binh, 2013, “Towards the Development of a Tax System Complexity Index”, UNSW Australian School of Business Research, Paper No. 2013 TABL 1001, available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2216322.
Hendriksen, E. S. (1982) "Accounting Theory", 4th ed., Homewood: Irwin
Jensen, M.C., 1986. Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. Am. Econ. Rev. 76, 323–329
Kadapakkam P. R., Kumar, P. C. and Riddick, L. A. (1998). The ImpactCash Flows and Firm Size on Investment: The International Evidence. Journal of Banking & Finance. 2: 293-320.