رابطۀ بین روش‌های اندازه‌گیری سرمایۀ فکری و کارآیی سرمایه‌گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب

2 کارشناسی ارشدگروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاداسلامی، تهران،جنوب

چکیده

سرمایۀ فکری به‌عنوان منبعی مهم در سازمان‌ها، و نیز به‌دلیل تأثیری که می‌تواند بر عملکرد شرکت‌ها داشته باشد، مورد توجه محققان بسیاری قرار گرفته است. در این پژوهش، رابطۀ بین روش‌های اندازه‌گیری سرمایۀ فکری و کارآیی سرمایه‌گذاری بررسی شده است. پژوهش انجام‌شده از نظر نوع هدف، جزوِ پژوهش‌های کاربردی و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوا، از نوعِ همبستگی است. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است. فرضیه‌های پژوهش براساس اطلاعات گردآوری‌شده از 141 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دورۀ 1388 تا 1394 تجزیه و تحلیل شده‌اند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان‌دهندۀ عدم وجود رابطۀ معنا‌دار بین سرمایۀ فکری محاسبه‌شده به روش ارزش متعارف و کارآیی سرمایه‌گذاری و وجود رابطۀ معنا‌دار و مثبت بین سرمایۀ فکری محاسبه‌شده به روش ضریب ارزش‌افزودۀ فکری- پولیک و محاسبه‌شده به روش ضریب ارزش ناملموس با بیش‌سرمایه‌گذاری و وجود رابطۀ معنا‌دار و منفی بین سرمایۀ فکری محاسبه‌شده به روش ضریب ارزش‌ افزودۀ فکری- پولیک و محاسبه‌شده به روش ضریب ارزش ناملموس با کم‌سرمایه‌گذاری است.

کلیدواژه‌ها


مرجع‌ها
اسماعیل‌زاده، زهرا، حیدر پور، فرزانه، پورزمانی، زهرا (1392) رابطه بین کارایی سرمایه‌گذاری و کیفیت گزارشگری مالی با ثروت ایجادشده برای سهامداران در بازار سرمایه ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده اقتصاد و حسابداری.
افشارزاده  و همکاران ، (1391) بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر کارایی سرمایه گذاری پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
انواری رستمی، علی‌اصغر و سراجی، حسن. 1384. «سنجش سرمایة فکری و بررسی رابطة میان سرمایة فکری و ارزش بازار سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران»، مجلة بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال دوازدهم، ش 39، ص 49.
جهانگرد، میثم؛ تجویدی، الناز؛ انواری رستمی، علی‌اصغر. 1393. بررسی روابط میان ساختار سرمایه، پاداش هیئت‌مدیره و کارآیی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران(پایان‌نامة کارشناسی ارشد)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشکدة علوم اقتصادی.
زاهدی، سیدمحمد و لطفی‌زاده، فرشته. 1386. «ابعاد و مدل‌های اندازه‌گیری سرمایة فکری»، فصلنامة مطالعات مدیریت، سال پانزدهم، ش 55، ص64- 39.
سیدنوری، تقی؛ حیدری، مهدی؛ ایمانی برندق، محمد. 1395. بررسی تأثیر سرمایه‌های فکری بر کیفیت خدمات(مطالعة موردی: سازمان تأمین ‏اجتماعی ‏استان اردبیل)(پایان‌نامة کارشناسی ارشد)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه ارومیه، دانشکدة اقتصاد.
طالب‌نیا، قدرت‌الله و همکاران. پاییز 1391. «بررسی تأثیر سرمایة فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت‌های صنعت سیمان پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال دوم، ش 31.
عظیمی، حسین (1375). نقش سیستم‌های حسابداری در توسعه‌ی اقتصاد ملی. ماهنامه‌ی حسابدار 10، (113، اردیبهشت)، ص 10-13.
قلی‌زاده، حسن؛ نمامیان، فرشید؛ باقری، فاطمه.1390. «سرمایة فکری و روش‌های اندازه‌گیری آن»، دومین کنفرانس مدیریت اجرایی، 1 و 2 تیرماه 1390.
مدرس، احمد و حصارزاده، رضا. 1387. «کیفیت گزارشگری مالی و کارآیی سرمایه‌گذاری»، فصلنامة بورس اوراق بهادار، ص 116-85.
همتی، حسن و نیکونسبتی، محمد. 1390. بررسی ارتباط بین سرمایة فکری با ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران(پایان‌نامة کارشناسی ارشد)، مرکز آموزش عالی رجاء.
همتی،ح و مهرابی ،ا (1389) بررسی ارتباط بین سرمایة فکری و بازدة مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران(پایان‌نامة کارشناسی ارشد)، مرکز آموزش عالی رجاء.
Biddle, Gary & Gilles, Hilary. 2007. “How Does Financial Accounting Quality Improve Investment Efficiency?”, The Accounting Review Pulic A. MVA and VAICTM Analysis of Randomly Selected Companies from FTSE 250, Austrian Intellectual Capital Research Center, Graz¢ª London, 2000.
Chang, S.-L. 2007. Valuing Intellectual Capital and Firms’ Performance: Modifying Value Added Intellectual Capital Coefficient (VAIC) in Taiwan IT Industry(Thesis for the degree of doctoral of Business Administration), AGENO School of Business, Golden Gate University.
Choong, K. 2008. “Intellectual Capital: Definitions, Categorizations and Reporting Models”, Journal of Intellectual Capital 9(4).
Coce, A. )2016.( “Intellectual Capital Management as Part of Knowledge Management Initiatives at Institutions of Higher Learning”, The Electronic Journal of Knowledge Management Vol. 5, No. 2
Chen, M. C., Cheng, S. J., & Hwang, Y. (2005). An empirical investigation of the relationship between intellectual capital and firms’ market value and financial performance. Journal of Intellectual Capital, 6(2), 159-176
Edvinsson, L. & Malone, M. S. 1997. “Developing a Model of Managing Intellectual Capital”, European Management Journal 4(3), 356-364.
Hubbard, R. (1998). Capital-market imperfections and investment. Journal ofEconomic Literature, 36, 193-225
Martinez, I. & Garcia, M. E. 2005. “Assessing the Quality of Disclosure on Intangibles in the Spanish Capital Market”, European Business Review 17(4), 305-313.
Mavridis, D. 2005. “Intellectual Capital Performance Drivers in the Greek Banking Sector”, Management Research News 28(5), 43-62.
   Marr,    B.  (2005).  Perspectives      on  intellectual   capital.   Elsevier   Inc  Publication.    pp. 28-69 .
Pulic, A. (1998) “Measuring the performance of intellectual potential in knowledge economy”, available at:
http://www.measuringip.at/Papers/Pulic/Vaictxt/vaictxt.html.
Pulic , A (2000) .” VAICTM – an Accounting Tool For IC Management .” International Journal of Technology Management . Vol.20, No.5-8 pp 702-714
Pulic, A. (2002): Intellectual Capital: Efficiency in Croatia Economy, International Business Efficiency Consulting LLC
Pulic, A. (2004). "Intellectual capital–does it create or destroy value? Measuring Business related?", Journal of Intellectual Capital, Vol.2, No.3, PP.192-203.
Pablos, Patrica Ordonezde. 2004. “Measuring and Reporting Structural Capital”, Journal of Intellectual Capital 5(4), 629-647.
Rezaei, E. (2014), “Analysis of relations between Intellectual Capital andEarning of Iranian Firm”, Reef Resources Assessment and ManagementTechnical Paper, RRAMT - Vol. 40, 2014, 1.
Stein, J. (2003). Agency information and corporate investment. In Handbook of the Economics of Finance, edited by George Constantinides, Milt Harris and René Stulz, Elsevier. 111-165.
Shakina, E. & Barajas, A. 2013. “The Contribution of Intellectual Capital to Value Creation”, Contemporary Economics, 10.5709/ce.1897-9254.121,www.ssrn.com.
Sveiby, K.)2007(. Methods for measuring intangible assets. Retrieved from http://www.  sveiby.com /Portals /o/articles/measure intangible Assets. html/
Stein, J. 2003. “Agency Information and Corporate Investment”, in: Handbook of the Economics of Finance, edited by George Constantinides, Milt Harris and René Stulz, Elsevier, 111-165.
Tobin, J. (1978). Monetary pulicies and the economy: the transmission mechanism, Southern Economic Journal, Chapel Hill.
Verdi, R. 2006. Financial Reporting Quality and Investment Efficiency(Unpublished Ph.D. Dissertation), Faculties of the University of Pennsylvania in Partial Fulfillment, OR Working paper, 30.