اثر کنترل ریسک بتا بر رابطۀ بین ارزش شرکت و اجزای سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

چکیده

هدف این پژوهش، مطالعۀ اثر کنترل ریسک بر رابطۀ بین ارزش شرکت و اجزای سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در  بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، اثر کنترل ریسک بر قدرت توضیح‌دهندگی رابطۀ سود و بازده بررسی شده است. برای آزمون اثر کنترل ریسک بر قدرت توضیح‌دهندگی رگرسیون‌ها، مشاهدات براساس معیارهای گوناگون ریسک، مرتب شده‌اند. به این منظور، تعداد 128 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1390 تا 1395 به‌عنوان نمونه انتخاب شد. این پژوهش، از نظر نوع هدف جزءِ پژوهش‌های کاربردی، و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی است. در این پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه به برآورد مدل مبادرت شد.در یافته‌های پژوهش، تفاوتِ معنا‌داری در قدرت توضیح‌دهندگی معادلۀ رگرسیون‌های سود- بازده، قبل و بعد از کنترل بتا مشاهده شد؛ زیرا میزان افزایش ضریبِ تعیینِ 4 درصد است که این مقدار قابل توجه است.

کلیدواژه‌ها


مرجع‌ها
ابراهیمی کردلر، علی و اعرابی، محمدجواد. 1388. «تمرکز مالکیت و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجلة پژوهش‌های حسابداری مالی، سال دوم،  شمارة دوم، ص 110.
ایزدی‌نیا، ناصر و دری‌سده، مصطفی. 1389. «محتوای اطلاعاتی جزءِ غیرعملیاتی سود حسابداری در رابطه با پیش‌بینی سود و ارزش‌گذاری حقوق صاحبان سهام»، مجلة پژوهش‌های حسابداری مالی 3، 32-17.
ایزدی‌نیا، ناصر و همکاران. 1392. «بررسی ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس»، پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال دوم، ش 8.
باغومیان، رافیک و همکاران. 1392. «ارتباط ارزشی سود حسابداری با بازدة عادی و غیرعادی»، مجلة پژوهش‌های تجربی حسابداری 10، 10-1.
بولو، قاسم؛ باباجانی، جعفر؛ ابراهیمی میمند، مهدی. 1391. «ملاحظة محتوای اطلاعاتی اجزای سود توسط مدیران و سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی سود»، مجلة پژوهش‌های حسابداری مالی 4(11)، 66-47.
بهرامی‌فر، تقی. 1387. «بررسی محتوای اطلاعاتی اقلام حسابداری مندرج در صورت‌های مالی و ارائة مدل پیش‌بینی سود»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی.
پارساییان، علی. 1387. تئوری حسابداری. ج 1. انتشارات ترمه.
پورحیدری، امید و بیات، علی. 1389. «سودمندی متغیرهای بنیادی و متغیرهای مبتنی بر بازار در تبیین بازدة سهام»، مجلة تحقیقات حسابداری، سال دوم، ش 5، ص 123-104.
ثقفی، علی و هاشمی، سیدعباس. 1383. «بررسی تحلیلی رابطه بین جریان‌های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی، ارائة مدل برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی 38، 52-29.
جان‌جانی، رضا و خدادادی، ولی. 1390. «بررسی ارتباط بین سود و اجزای آن با بازدة سهام با تأکید بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامة علمی پژوهشی حسابداری، سال سوم،  فصل بهار، ص 113-84.
خدائی وله زاقرد، محمد؛ کردلوئی، حمیدرضا؛ محمودزاده، المیرا. زمستان 1390. «ارائة الگویی برای اندازه‌گیری ریسک دارایی‌های ارزی(مطالعة موردی: بانک ملت)» ، مجلة مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شمارة نهم.
سلمانپور خویی، مجید. 1383. بررسی تأثیر اندازة شرکت بر نرخ بازدة سهام در بورس اوراق بهادار تهران(پایان‌نامة کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی)، مؤسسة عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
Abarbanell, Jeffery & Kim, Sangwan. 2010. “Why Returns on Earnings Announcement Days are More Informative than Other Days?”, Kenan-Flagler Business School University of North Carolina at Chapel Hill.
Alesii, Giuseppe. 2006. “Fundamentals Efficiency of the Italian Stock Market: Some Long Run Evidence”, International  Journal of  Business and Economics 5(3), 64-245.
Anandarajan, A. & Hasan, I. 2010. “Value Relevance of Earnings”, Journal of Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting 26, 270-279.
Balachandran, S. & Mohanram, P. 2011. “Using Residual Income to Refine the Relationship between Earnings Growth and Stock Returns”, Review of Accounting Studies 16(3), 1041-1082.
Botosan, C. & Plumlee, M. January 2005. “Assessing Alternative Proxies For The Expected Risk Premium”, The Accounting Review, 21-53.
Botosan, C.; Ortega, X.; Plumlee, M. 2014. The Impact of Controlling for Risk on the Value Relevance of Earnings.
Chen, P. & Zhang, G. 2003. “Profitability, Earnings and Book Value in Equity Valuation: A Geometric View and Empirical Evidence”, www.ssrn.com.
Greg, Celinch; Sidhu, Baljit; Sin, Samantha. 2001. “Usefulness of Direct and Indirect Cash Flow Disclosures", www.ssrn.com.
Lev, B. 1989. “On the Usefulness of Earnings and Earnings Research: Lesson and Directions from Two Decades of Empirical Research”, Journal of Accounting Research (supplement1989), 153-192.
Senthikumar, G. 2009. “Behavior of Stock Return in Size and Market-to-Book Ratio-Evidence  from Selected  Indian Industries",  International Research Journal of Finance and Economics 33, 142-153.