تأثیر عدم تقارن اطلاعات، تمرکز مالکیت و سود سهام بر گردش سهام شناور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعات، تمرکز مالکیت و سود سهام بر گردش سهام شناور در بورس اوراق بهادار تهران است. به عبارت دیگر، در این تحقیق سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که آیا گردش سهام شناور تحت‌تأثیر افزایش و کاهش این سه متغیر قرار می‌گیرد یا خیر؟
برای پاسخ به این پرسش، نمونه‌ای به تعداد 143 شرکت پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دورۀ زمانی 1390 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفت. در پژوهش حاضر، برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران، از مدلی که وینکاتش و چیانگ  برای تعیین دامنۀ قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام طراحی کرده‌اند، استفاده شده است. برای گردش سهام شناور نیز فرمول رحمانی و همکاران (1389)، به‌کار گرفته شد و براساس تحقیق کلاسنس و همکاران در سال 2002، بزرگ‌ترین سهامدار به‌عنوان تمرکز مالکیت پذیرفته می‌شود. فرضیات تحقیق ازطریق مدل‌های رگرسیونی چندگانه بررسی شدند که براساس یافته‌ها، با افزایش عدم تقارن اطلاعات، گردش سهام شناور شرکت‌ها بیشتر شده است. این در حالی است که نتایج نشان می‌دهند که تمرکز مالکیت بر گردش سهام شناور شرکت‌های نمونۀ آماری، تأثیری نداشته است. همچنین، یافته‌ها حاکی از این است که با افزایش سود سهام، گردش سهام شناور شرکت‌ها بیشتر شده است.

کلیدواژه‌ها


مرجع‌ها
 
احمدپور، احمد و خاکپور، حسین. 1390. «مطالعة تأثیر تغییر سهام شناور آزاد بر بازدة سهام(بورس اوراق بهادار تهران)»، تحقیق‌نامة اقتصادی، سال یازدهم، شمارة چهارم، ص 152.
خدامی‌پور، احمد و صباغ ملاحسینی، الهام. 1392. « بررسی تأثیر نقش میزان سهام شناور با نقدشوندگی سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران»، اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی ) با رویکردی بر تحولات خاورمیانه ( و حماسه اقتصادی ) با رویکردی بر مدیریت و حسابداری.
 رحمانی، علی و فرهاد فلاح نژاد. 1389. «تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه سهام عادی»، پژوهش‌های حسابداری مالی، سال دوم، ش سوم، پاییز 1389، ص 17-30.
دستگیر، محسن و کامران محمدی، 1389. « تأثیر تغییرپذیری سودهای عملیاتی و اندازه شرکت بر روی قابلیت پیشبینی مدل‌های تعهدی و نقدی امه علمی پژوهش حسابداری ملی سال دوم، ش شش تابستان 89 ص 77 -99.
 ملکیان، اسفندیار؛ سلمانی، رسول؛ شهسواری، معصومه. 1395. «مطالعة بین مالکیت دولتی و نهادی با مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها(شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران)»، فصلنامة علمی ـ تحقیقی دانش سرمایه‌گذاری، سال پنجم، شمارة هفدهم، بهار 1395، ص 57-56.
منجذب، محمدرضا و جلالی، سجاد. 1394. «رابطة میزان سهام شناور آزاد و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامة علمی ـ تحقیقی دانش سرمایه‌گذاری، سال چهارم، شمارة پانزدهم، ص 170-167.
وکیلی‌فرد، حمیدرضا. 1395. تصمیم‌گیری در مسائل مالی: مفاهیم، مسائل و افته (مدیریت مالی 2).  کتاب: جنگل,علمی فوج.
Ambrose, Brent W. & Bian, Xun. 2010. Stock Market Information and REIT Earning Management.ournal of Real Estate Research: 2010, Vol. 32, No. 1, pp. 101-137.
Armstrong, Chris; Banerjee, Snehal; Corona, Carlos. 2009. Information Quality, Systematic Risk and Cost of Capital. McCombs School of Business, University of Texas 1-27.
Chuervo, A. 2002. “Corporate Governance Mechanisms: A Plea for Less Code of Good Governance and More Market Control”, An International Review 10(2).
Chung, Chune Young & Wang, Kainan. 2016. “Impact of Individual Investor Trading on Information Asymmetry in the Korean Stock Market”, The North American Journal of Economics and Finance 37, 472-484
Ding, S.; Yang, N.; Ligang, Z. 2016. Free Float and Market Liquidity around the World. University of San Francisco. 257-236
Easley, David & O’hara, Maureen. 2004. “Information and the Cost of Capital”,  Journal of Financial,(4), 1553-1583.
Ferreira, M. A. & Vilela, A. 2004. “Why Do Firms Hold Cash? Evidence from EMU Countries”, European Financial Management 10(2), 295-319.
Glosten, L. R. & Milgrom, P. R. 1985(March). “Bid, Ask and Transaction Prices in a Specialist Market with Heterogeneously Informed Traders”, Journal of Financial Economics 14, 71-100.
Huafang, X. & Jianguo, Y. 2007. “Ownership Structure, Board Composition and Corporate Voluntary Disclosure: Evidence from Listed Companies in China”, Managerial Auditing Journal 22(6), 604-619.
Lopez, Iturriaga Felix & Vecente, Crisostomo. 2010. “Do Leverage, Dividend Payout, and Ownership Concentration Influence Firms Value Creation?”, Emerging Markets Finance & Trade 46(3), 80-94.
Olfa Benouda Sioud&Dorra Mezzez Hmaied, The Impact Of Automation on Liquidity, Volatility, Stock Returns and Efficiency: Evidence From The Tunisian Stock Market", ERF Working Paper Series 222, (2000).
Tong, S. & Ning, Y. 2004. Does Capital Structure Affect?. University of San Francisco. Journal of Investing, 13 (4) 53-66
Tong, Yen H. & Miao, Bin. 2011. “Are Dividends Associated with the Quality of Earnings”, Journal of Accounting Horizons, . 25(1), 183-205.