ارتباط بین سرمایه‌گذاری شرکتی با نقد شوندگی سهام با تأکید بر نقش محدودیت‌های مالی در بازار سرمایۀ ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران جنوب

2 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین سرمایه‌گذاری شرکتی با نقدشوندگی سهام با تأکید بر نقش محدودیت‌های مالی در بازار سرمایۀ ایران در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طیِّ دورۀ زمانی 1392 تا 1396 است. برای جمع‌آوری مبانی نظری پژوهش حاضر از روش کتابخانه‌ای، با استفاده از کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها و مقالات و برای جمع‌آوری اطلاعات آماری از صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن استفاده ‌شده است. روش تجزیه ‌و تحلیل در این پژوهش، روش پانل است و برای تجزیه ‌و تحلیل از نرم‌افزار EVIEWS7 استفاده ‌شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که بین سرمایه‌گذاری شرکتی با نقدشوندگی سهام، ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین، محدودیت مالی بر رابطۀ بین سرمایه‌گذاری شرکتی و نقدشوندگی سهام تأثیر معکوس و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


مرجع‌ها
 
تهرانی، رضا و حصارزاده، رضا. 1388. «تأثیر جریان‌های نقدی آزاد و محدودیت در تأمین مالی بر بیش‌سرمایه‌گذاری و کم‌سرمایه‌گذاری»، تحقیقات حسابداری و حسابرسی(تحقیقات حسابداری)، دورة 1، شمارة سوم، ص 67 - 50.
ثقفی، علی و عرب‌مازار یزدی، مصطفی. 1394. «کیفیت گزارشگری مالی و ناکارآیی سرمایه‌گذاری»، مجلة پژوهش‌های حسابداری مالی، سال دوم، شمارة چهارم، ص 20-1.
محمودآبادی، حمید و مهتری، زینب. 1395. «بررسی رابطة بین محافظه‌کاری حسابداری و کارآیی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پیشرفت‌های حسابداری، دورة سوم، شمارة دوم، ص 140- 113.
یحیی‌زاده‌فر، محمود و خرمدین، جواد. 1387. «نقش عوامل نقدشوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازدة سهام در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی 15(53)، 118 - 101.
Amihud, Y. 2002. “Illiquidity and Stock Return: Cross-Section and Time-Series Effects”, Journal of Financial Markets 5, 31-56.
Biddle, G. C.; Hilary, G.; Verdi, R. S. 2015. “How Does Financial Reporting Quality Improve Investment Efficiency”, Journal of Accounting and Economics, 48, 112-131.
Campbell, J. L.; Chyz, J. A.; Dhaliwal, D. S.; Schwartz, W. C. Jr. 2013. “Did the Tax Act Increase Capital Investments by Corporations?”, The Journal of the American Taxation Association 35(Fall), 33-63.
Chang. Millicent D.; Gino, Anna; Laion, Watson; Marvin, Wee. 2014. “Does Disclosure Quality via Investor Relations Affect Information Asymmetry?”, Australian journal of Management. 2,375-390
Chen, W. P.; Chung, H.; Lea, C.; Liao. W-L. 2017. “Corporate Overarch and Equity Liquidity: Analysis of S&P Transparency and Disclosure Ranking”, available at SSRN.
Derrien, F. & Kecskes, A. 2013. “The Real Effects of Financial Shocks: Evidence from Exogenous Changes in Analyst Coverage”, Journal of Finance 68, 1407-1440.
Gopalan, R.; Kadan, O.; Pevzner, M. 2012. “Asset Liquidity and Stock Liquidity”, Journal of Financial and Quantitative Analysis 47, 333-363.
Kang, M. et al. 2017. “Corporate Investment and Stock Liquidity: Evidence on the Price Impact of Trade”, Review of Financial Economics, http://dx.doi.org/10.1016/j.rfe.2017.02.001
Myers, S. C. & Majluf, N. S. 1984. “Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have”, Journal of Financial Economics 13, 187-221.
Titman, S.; Wei, K.; Xie, F. 2005. “Capital Investments and Stock Returns”, Journal of Financial and Quantitative Analysis 39, 677-700.
Tookes, H. E. 2013. “Information, Trading, and Product Market Interactions: Cross-Sectional Implications of Informed Trading”, Journal of Finance 63, 379-413.
Worthington, A. & West, T. December 2004. “Australian Evidence Concerning the Information Content of Economic Value Added”, Australian Journal of Management 29(2), 201-242.
Robert M. Bushman, Joseph D. Piotroski, Abbie J. Smith. "Capital Allocation and Timely Accounting Recognition of Economic Losses", Journal of Business Finance & Accounting 1(2), 1-33