تأثیر محدودیت در تأمین مالی بر واکنش بازار پس از افزایش سود سهام تقسیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد ملارد، تهران، ایران

2 استادیار گروه آموزشی حسابداری، دانشگاه آزاد واحد ملارد

چکیده

محدودیت در تأمین منابع مالی باعث از دست رفتنِ فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای شرکت‌هایی می‌شود که در صنایع رقابتی فعالیت می‌کنند. در شرایطی که شرکت با محدودیت مالی روبه‌رو است، اتخاذ تصمیم دربارۀ افزایش سود تقسیمی، مسائل ناشی از محدودیت مالی را تشدید می‌کند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر محدودیت در تأمین مالی بر واکنش بازار پس از افزایش سود سهام تقسیمی است. پژوهش انجام‌شده ازنظر نوع هدف، جزءِ پژوهش‌های کاربردی و روش پژوهش ازنظر ماهیت، از نوع همبستگی است. انجام پژوهش در چارچوب استدلال‌های قیاسی ـ استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه‌ و تحلیل فرضیه‌ها از تحلیل پانلی استفاده شده است. اطلاعات پژوهش از 180 شرکت در فاصلۀ سال‌های 1394-1386 گردآوری شده است. نتایج نشان داد که شرکت‌های دارای محدودیت در تأمین مالی در مقایسه با شرکت‌های فاقد محدودیت، واکنش بازارِ ضعیف‌تری دربرابرِ افزایش سود سهام تقسیمی نشان می‌دهند. به‌علاوه، برای شرکت‌هایی با اندازۀ بزرگ‌تر و ارزش دفتری به ارزش بازار بیشتر، واکنش بازار بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها


مرجع‌ها
تهرانی، رضا و حصارزاده، رضا. 1388. «بررسی تأثیر جریان‌های نقدی آزاد و محدودیت تأمین مالی بر سطوح سرمایه‌گذاری»، فصلنامة تحقیقات حسابداری، سال اول، ش 3.
حجازی، رضوان و خادمی، صابر. 1392. «تأثیر عوامل اقتصادی و ویژگی‌های شرکتی بر ساختار سرمایة شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهش‌های حسابداری مالی 5(2).
حسن‌زاده برادران، رسول و همکاران. 1396. «بررسی تأثیر چرخة عمر و جریان نقد آزاد بر بازده و نسبت پرداخت سود سهام»، مطالعات حسابداری و حسابرسی، سال ششم، ش 21.
حسنی القار، محسن و مرفوع، مسعود. 1396. «بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر سیاست تقسیم سود»، پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال ششم، ش 23.
ستایش، محمدحسین و غفاری، محمدجواد. 1388. «بررسی سودمندی میزان سود تقسیمی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهشنامة حسابداری مالی و حسابرسی 1(2).
ستایش، محمدحسین و کاظم‌نژاد، مصطفی. 1389. «بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیئت‌مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجلة دانش حسابداری، سال اول، ش 1، ص 51-29.
شهرپوری، آرش؛ خلعتبری لیماکی، عبدالصمد؛ قهرمانی صغیر، حسنا. 1394. «بررسی رابطة محدودیت در تأمین مالی و عملکرد شرکت باتوجه به سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش‌آفرینی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات فارس.
کاشانی‌پور، محمد و نقی‌نژاد، ب. 1393. «بررسی محدودیت‌های مالی و حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان‌های نقدی در بورس اوراق بهادار تهران»، پیشرفت‌های حسابداری(علوم اجتماعی و انسانی شیراز)، دورة 2, ش 2(پیاپی 3/59)
کردستانی، غلام‌رضا و نصیرلو، صابر. 1394. «تأثیر مدیریت سود بر واکنش بازار به سود غیرمنتظره»، بررسی‌های حسابداری، دورة دوم، ش 7.
کردستانی، غلام‌رضا و آشتاب، علی. 1389. «بررسی رابطة بین خطای پیش‌بینی سود و بازدة غیرعادی سهام شرکت‌های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی 17(60)، 108-93.
کنعانی امیری، منصور. 1386. «بررسی رابطة بین محدودیت‌های مالی و بازدة سهام در بازار سرمایة ایران»، دوماهنامة رفتار دانشور، سال چهاردهم، ش 26.
گودرزی، مجید و همکاران. 1395. «بررسی تأثیر محدودیت‌های تأمین منابع مالی برروی نرخ تأمین منابع مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار بورس تهران»، کنفرانس بین‌المللی ایده‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
محمودی، وحید و محقق، هادی. 1390. «بررسی واکنش بازار بورس اوراق بهادار تهران نسبت به انحرافات اساسی از روند تقسیم سود سهام»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی 6.
مشکی میاوقی، مهدی و صرفه‌جو، فاطمه. 1396. «بررسی پیامدهای سیاست سود تقسیمی در شرایط محدودیت مالی و موقعیت رقابتی»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال پنجم، شمارة سوم(شمارة پیاپی 18).
نقی‌نژاد، ب. و کاشانی‌پور، ر. 1389. «بررسی اثر محدودیت‌های مالی بر حساسیت جریان نقدی ـ سرمایه‌گذاری»، فصلنامة تحقیقات حسابداری 2.
ون هورن، جیمز سی. 1371. مدیریت مالی. ترجمة محسن دستگیر، تهران: انتشارات کتب دانشگاهی.
Benesh Gary, A.; Keown Arthur, J.; Pinkerton John, M. 1984. “An Examination of Market Reaction
to Substantial Shifts in Dividend Policy”, Journal of Financial Research 7(2), 42-131.
Blau, Benjamin M. & Fuller, Kathleen P. April 2008. “Flexibility and Dividends”, Journal of Corporate Finance, Elsevier 14(2), 133-152.
Campello, M. 2003. “Capital Structure and Product Markets Interactions: Evidence from Business Cycles”, Journal of Financial Economics 68, 353-378.
Christie, A. A. 1982. “The Stochastic Behavior of Common Stock Variances - Value, Leverage and Interest Rate Effects”, Journal of Financial Economics 10, 407-432.
Dichu, Bao; Kam, C.; Chan Weining, Zhang. 2012. “Asymmetric Cash Flow Sensitivity of Cash Holdings”, Journal of Corporate Finance 18, 690-700.
Doffee, G. R. 1995. “Stock Returns and Volatility: A Firm Level Analysis”, Journal of Financial Economics 37, 399-420.
Dongmi, Li. 2010. “Financial Constraints: R&D Investment, and Stock Returns”, Rady School of Management University of California San Diego 1-6, 22-24.
Farre-Mensa, J. & Ljungqvist, A. 2016. “Do Measures of Financial Constraints Measure Financial Constraints?”, CEPR Discussion Papers from C.E.P.R. Discussion Papers, No. 10326.
Fazzari, Steven M.; Hubbard, R. Glenn; Petersen, Bruce C. 1996. “Financing Constraints and Corporate Investment: Response to Kaplan and Zingales”, NBER Working Papers 5462, National Bureau of Economic Research, Inc.
Gertler, M. & Gilchrist, S. 1994. “Monetary Policy, Business Cycles, and the Behavior of Small Manufacturing Firms”, Quarterly Journal of Economics 109, 565-592.
Grullon, Gustavo; Michaely, Roni; Benartzi, Shlomo; Thaler, Richard H. 2005. “Dividend Changes Do Not Signal Changes in Future Profitability”, Journal of Business, 1659-1682
Jensen, M. C. 1986. “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Financial and Takeovers”, AEA Papers and Proceedings 76(2), 323-329.
Jiraporn, P.; Leelalai, V.; Tong, Sh. 2015. “The Effect of Managerial Ability on Dividend Policy: How Do Talented Managers View Dividend Payouts?”, Applied Economics Letters, Taylor $ Francis Group, Vol. 15, pp. 148-165.
Kashyap, A. K.; Lamont, O. A.; Stein, J. C. 1994. “Credit Conditions and the Cyclical Behavior of Inventories”, Quarterly Journal of Economics 109, 565-592.
Masters, N.; Faff, R.; Pathan, S. 2015. “Financial Constraints and Dividend Policy”, Electronic copy available at:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=228696.
Michaely, Roni & Roberts, Michael R. 2012. “Corporate Dividend Policies: Lessons from Private Firms”, Review of Financial Studies 25(3), 711-746.
Mitton Todd. 2016. “Corporate Governance and Dividend Policy in Emerging Markets”, Emerging Markets Review 5, 409-426.
Myers, S. C. & Majluf, N. S. 1984. “Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information that Investors Do Not Have”, Journal of Financial Economics 12(3), 187-221.
Pal, Karam & Goyal, Puja. 2007. “Leading Determinants of Dividend Policy: A Case Study of the Indian Banking Industry”, Decision 34(2), 87-112.
Rozeff, M. 1992. “How Companies Set Their Dividend-Payout Ratios”, in: Stern, J. M. and Chew, D. H., The Revolution in Corporate Finance, Blackwell Publishers, Oxford.
Schwert, G. W. 1989. “Why Does Stock Market Volatility Change Over Time?”, Journal of Finance 44, 1115-1153.
Titman, S. & Grinblatt, M. 1998. “Mutual Fund Performance: An Analysis of Quarterly Portofolio Holdings”, Journal of Business 62(3), 393-399.
Whited, T. & Wu, G. 2006. “Financial Constraints Risk”, Review of Financial Studies 19, 531-559.
Woog, S.; Kwag, A.; Stephens, A. 2010. “Investor Reaction to Earnings Management”, Managerial Finance 36(1), 44-56.