تأثیر تخصص در صنعت، دورۀ تصدی حسابرسی و استقلال حسابرس بر هزینۀ حقوق صاحبان سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه آموزشی حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه آموزشی حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، مطالعۀ تأثیر برخی ویژگی‌های کیفیت حسابرسی بر هزینۀ حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته‎‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت‌های مالی 80 شرکت در دورۀ زمانی 1395-1390 گردآوری شده است. در این پژوهش، کیفیت حسابرسی ازطریق معیارهای تخصص حسابرس در صنعت، دورۀ تصدی حسابرس، استقلال حسابرس و اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی و هزینۀ حقوق صاحبان سهام از نسبت سود به قیمت تعدیل‌شدۀ صنعت استفاده شده است. یافته‌های حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که بین ویژگی‌های کیفیت حسابرسی و هزینۀ حقوق صاحبان سهام، ارتباط معکوس و معنا‌داری وجود دارد. به عبارت بهتر، افزایش کیفیت حسابرسی منتهی به کاهش هزینۀ حقوق صاحبان سهام می‌شود.

کلیدواژه‌ها


اعتمادی، حسین؛ محمدی، امیر؛ ناظمی اردکانی، مهدی. 1388. «بررسی رابطۀ بین تخصص صنعت حسابرس و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهش‌های حسابداری مالی 1(1 و 2)، 32-17.
بادآور نهندی، یونس و تقی‌زاده خانقاه، وحید. 1392. «بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کارآیی سرمایه‌گذاری»، فصلنامۀ بررسی‌های حسابداری و حسابرسی 20(2)، 42-19.
پاکروان، لقمان.1390. «استقلال در حسابرسی»، نشریۀ حسابرس 54.
حاجیها، زهره و چناری، حسن. 1394. «ارتباط دقت پیش‌بینی سود مدیریت و چرخش مدیران ارشد»، مجلۀ دانش حسابداری 6(20)، 169-147.
حاجیها، زهره و سبحانی، ندا. 1392. «بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر هزینۀ سرمایۀ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجلۀ دانش حسابداری 4(14)، 146-129.
خدامی‌پور، احمد؛ محمدرضاخانی، وحید؛ هوشمند زعفرانیه، رحمت‌اله. 1392. «بررسی تأثیر ویژگی‌های کیفی حسابرسی بر هزینۀ حقوق صاحبان سهام»، فصلنامۀ تحقیقات حسابداری و حسابرسی 4(20)، 131-108.
سجادی، سیدحسین و ناصح، لادن. 1382. «سودمندی حسابرسی مستقل صورت‌های مالی»، فصلنامۀ بررسی‌های حسابداری و حسابرسی 10(3)، 91-65.
عرب‌صالحی، مهدی؛ کاظمی، جواد؛ ذوالفعلی‌زاده، مهرداد. 1390. «بررسی رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی از دیدگاه قرارداد روانی و تعهدات عاطفی سازمانی»، مجلۀ دانش حسابداری 2(5)، 147-127.
علوی‌طبری، سیدحسین و بذرافشان، آمنه. 1392. «کیفیت سود: شواهدی از نقش دورۀ تصدی حسابرس و تخصص در صنعت»فصلنامه دانش حسابرسی، 2(7)، 101-91.
کرباسی یزدی، حسین؛ نوری‌فرد، یداله؛ چناری، حسن. 1393. «بررسی ارتباط دورۀ تصدی حسابرس با محافظه‌کاری در سودهای گزارش‌شده»، فصلنامۀ دانش حسابرسی 14(55)، 112-95.
محمودی خاتمی، مرجان. 1390. «بررسی ارتباط کیفیت سود و هزینه سرمایه»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.
مرادزاده‌فرد، مهدی؛ عدیلی، مجتبی؛ ابراهیمیان، سیدجواد. 1391. «کیفیت حسابرسی، کیفیت سود و هزینۀ حقوق صاحبان سهام»، پژوهشنامۀ حسابداری مالی و حسابرسی 4(14)، 110-91.
مشایخی، بی‌تا؛ مهرانی، ساسان؛ مهرانی، کاوه؛ کرمی، غلام‌رضا. 1388. «نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 12‌(4)، 74-61.
Ahmed, A. S.; Stephanie, J.R.; Tse, S. 2008."Audit Quality, AlternativeMonitoring Mechanisms, and Cost of Capital: An Empirical Analysis",
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1124082
Azizkhani, M.; Monroe, G.S.; Shailer, G. 2015."Audit Partner Tenure and Cost of Equity Capital",Auditing: A Journal of Practice & Theory 32(1), 183-202.
Balsam, S.; Krishnan, J.; Yang, J. S. 2003. "Auditor industry specialization and earnings quality". Auditing: A Journal of Practice & Theory, 22 (2), 71-97.
Chen, H.; Chen, J.; Lobo, G. 2009."Effects of Audit Quality on Earnings Management and Cost of Equity Capital: Evidence from China", from http://ssrn.com.
Chow, C. 1982. "The Demand for External Auditing; Size, Debt and Ownership Influences",The Accounting Review 57(2), 272-290.
Fernando, G.D. 2007. The Impact of Audit Quality on Cash Incentive Compensation and Cost of Capital(A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Business Administration in the Graduate School of Syracuse University),http://proquest.umi.com/3295518
Fernando, G. D.; Abdel-Meguid, A.M.; Elder, R. J.2010."Audit Quality Attributes, Client Size and Cost of Equity Capital",Review of Accounting and Finance 9(4), 363-381.
Fernando, G.D.; Elder, R.J.; Abdel-Meguid, A.M. 2008."Audit Quality Attributes, Client Size and Cost of Capital",http://ssrn.com/ abstract =817286.
Gul, F. A.; Fung, S.Y.K.; Jaggi, B. 2009."Earnings Quality: Some Evidence on the Role of Auditor Tenure and Auditors Industry Expertise",Journal of Accounting and Economics 47, 265-287.
Hejazi, R.; Ansari, Z.; Sarikhani, M.;Ebrahimi, F.2011."The Impact of Earnings Quality and Income Smoothing on the Performance of Companies Listed in Tehran Stock Exchange", International Journal of Business and Social Science 2(17), 193-197.
Jensen, M. and Meckling, W. 1976."Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure",Journal of Financial Economics3(4), 305-360.
Karjalainen, J.2010. "Audit Quality and Cost of Debt Capital for Private Firms: Evidence from Finland", available at:http://ssrn.com/abstract=1482939.
Kend, M. 2008. "Client Industry Audit Expertise: Towards a Better Understanding", Pacific Accounting Review20, 49-62.
Khurana, I. and Raman, K.2004. "Litigation Risk and the Financial Reporting Credibility of Big 4 versus Non-Big 4 Audits: Evidence from Anglo-American Countries",The Accounting Review79(2), 473-495.
Krishnan, J.; Li, C.; Wang, Q.2013."Auditor Industry Expertise and Cost of Equity",Accounting Horizons 27(4), 667-691.
Kwong, J. 2011. "The Relationship between Industry Specialization and the Audit Fee Premium in New Zealand",International Journal of Business and Social Science 2(4), 260-278.
Lambert, R. 2001."Contracting Theory and Accounting",Journal of Accounting and Economics 32(1-3), 3-87.
Li, D.2010. "Does Auditor Tenure Affect Accounting Conservatism?",Journal of Accounting: Public Policy 29(2), 226-241.
Lintner, J. (1965). "Security Prices, Risk and Maximal Gains from Diversification", Journal of Finance, 20 (4), 587 –615.
Meyer, M. J.; Rigs,John T. 2007."The Impact of Auditor-ClientRelationships on the Reversal of First Time Audit Qualifications", Managerial Auditing Journal, 53-65.
Markowitz, H. (1952). "Porttolio Selection", Journal of finance, 7,105-115.
Mautz R.; Sharaf, H. (1961). "The Philosophy of Auditing",(American Accounting Association)
Sharpe, W.F, 1964. "Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk", Journal of Finance, 19, 425–442.
Skinner, D.J. and Srinivasan, S.2011. "Audit Quality and Auditor Reputation: Evidence from Japan", available at:
http://ssrn.com/abstract=1557231.
Stokes, D.; Li, Y.; Taylor, S.; Wong, L. 2009."Audit Quality, Accounting Attributes and the Cost of Equity Capital", http://ssrn.com/ abstract=1481823.
Sun, J. and Liu, G. 2013. "Auditor Industry Specialization, Board Governance, and Earnings Management",Managerial Auditing Journal 28(1), 45-64.