شناسایی و رتبه‌بندی ابزارهای تشویقی مؤثر بر وصول مطالبات بانکی (مطالعۀ موردی: بانک تجارت در استان خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حسایداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزا واحد تهران جنوب

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران جنوب

3 رئیس دایره اعتبارات /بانک توسعه تعاون /دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران جنوب

چکیده

مطالبات معوق بانکی، همواره یکی از دغدغه‌های مهمِّ قسمت اعتبارات بانک‌ها بوده است. از آنجا که درآمد حاصل از اعطای تسهیلات برای بانک، یکی از منابع اصلی بانک است، این موضوع به یکی از دغدغه‌های مهمِّ بانک‌های مختلف و سیستم بانکی کشور تبدیل شده است. باتوجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش، چهار سناریوی ترکیبی از دسته اعتباری مشتریان و شرایط مالی بانک ساخته شده و در هر دسته، کارآیی ابزارهای تصمیم‌گیری به بحث گذاشته شده است. درنهایت، برای تعیین رتبه و اهمیت هریک از ابزارها، از تکنیک تحلیل سلسله‌ مراتبی فازی استفاده شده است. باتوجه به نظر خبرگان، درنهایت برای هرکدام از سناریوهای ارائه ‌شده، راهکاری برای جلوگیری از عدم پرداخت بدهی ازسوی مشتریان بانک ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


بافنده زنده، ع. و رحیمی، ر. 1392. ارائۀ یک سیستم خبرۀ فازی جهت اعتبارسنجی مشتریان حقیقی ، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ، سال نوزدهم ، شماره 73، صص 44
حسینی، سید امراله. 1396. «ضوایط شروط ضمن قرارداد، مطالعۀ موردی: وجه الترام بانکی»، فصلنامۀ اقتصاد اسلامی، شماره 66، صص 157-133.
ساروقیان، ع. 1390. بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری(پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ بازرگانی داخلی)، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.
شادی‌طلب، ژ. 1372. «مسائل سیستم اعتباری کشور ایران(عدم بازپرداخت)»، مجموعه‌مقالات دومین سمپوزیم اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه شیراز، ص 284-275.
شورورزی/ محمدرضا؛ ابوالقاسم مسیح آبادی و مهدی غیاثی شهرکی، ۱۳۹۱، ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک صادرات بر مبنای دو مدل شبکه های عصبی مصنوعی ولوجیت و مقایسه آنها، کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، گرگان، دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان،
عبدلی، قهرمان. ، فردحریری، علیرضا. 1394. «الگوسازی سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک رفاه». فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی نظریه‌های کاربردی اقتصاد، شماره 1، 24-1.
کریمی، زهرا؛ اسدی گرجی، حسین؛ گیلک حکیم‌آبادی، محمدتقی؛ اسدی، نواله. 1394.عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک های تجاری (مطالعه موردی : بانک تجرات شهر نکا-استان مازندران) دوفصلنامۀ اقتصاد پولی، مالی(دانش و توسعۀ سابق) 10، 41-25.
محمدزاده، امیر؛ عطایی، محمد؛ سلیمی، حسین. 1393. «شناسایی اولویت موانع مطالبات معوق بانکی با استفاده از مدل  ترکیبی دیمتل شبکه‌ای و ویکور»، فصلنامۀ مدیریت توسعه و تحول 16، 26-15.
ریحانی نو ، سید علی اکبر ، (1392) ، سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقوقی با مدل لاجیت و تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی بانک سپه ) ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، پایان نامه کارشناسی ارشد .
رضایی لالمی ، حسین ، سرگلزایی ، مصطفی ، مهرورز ، ابراهیم (1391) مدیریت ریسک پرتفوی اعتباری و مدل سازی آن با روش CR+ در بانک رفاه ، سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها .
Bordeleau/ É. and Graham/ C. 2010. "The Impact of Liquidity on Bank Profitability"(No. 2010/ 38)/ Bank of Canada Working Paper.
Cotugno/ M.; Monferrà/ S.; Sampagnaro/ G. 2013. "Relationship Lending/ Hierarchical Distance and Credit Tightening: Evidence from the Financial Crisis"/ Journal of Banking & Finance 37(5)/ 1372-1385.
Jakabson/ S. F. and  Rozbakh D. W. 2016. "Screen-Test Your Credit Risks"/ Journal of Accounting Research 4.pp 25-48.
Kastro/ J. L. 2017. Commercial Bank Management. 4th edition. McGrow hill.
Lav/ A. and Eris/ V. 2014. "Shifting Priorities or Business as Usual? Continuity and Change in the Post-2011 IMF and World Bank Engagement with Tunisia/ Morocco and Egypt"/ British Journal of Middle Eastern Studies 42(1)/ 119-134.
Mukisa/ V. 2011. "The Central-Bank Balance Sheet as an Instrument of Monetary Policy"/ Journal of Monetary Economics 58(1)/ 54-79.
Nakeba/ H. 2010. "Credit Risk Transfer and Bank Competition"/ Journal of Financial Intermediation 19(3)/ 308-332.
Nora/ H. L. 2017. "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards/ a Revised Framework"/ Bank for International Settlements 54/ 822-832.
Young/ R. and Grant/ J. 2015. "Is Strategy Implemented by Projects? Disturbing Evidence in the State of NSW"/ International Journal of Project Management 33(1)/ 15-28.