بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطۀ بین گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران و ضریب واکنش سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 کارشناس ارشد حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطۀ بین گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران و ضریب واکنش سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی 1392 تا 1396 بوده است. در این تحقیق، کیفیت حسابرسی به‌عنوان متغیر تعدیلگر و گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران به‌عنوان متغیر مستقل و ضریب واکنش سود به‌عنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شدند. براساس روش غربالگری، تعداد 107 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شد. در این پژوهش، روش تحقیق به‌صورت توصیفی- علّی است؛ و چون می‌تواند در فرایند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، از این رو، نوعی تحقیق کاربردی است. همچنین، تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار ایویز انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد، بین گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران و ضریب واکنش سود رابطۀ معنادار وجود دارد. کیفیت حسابرسی بر رابطۀ بین گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران و ضریب واکنش سود تأثیرگذار است.
 

کلیدواژه‌ها


حساس یگانه، یحیی و قنبریان، رضا. 1385. کیفیت حسابرسی از دیدگاه نظری و تحقیقات تجربی. نشریه حسابدار رسمی. شماره 8. صص 4-47
حقیقت، الهام و رضایی، فرزین. 1397. «تأثیر ضریب واکنش سود بر رابطۀ بین همزمانی بازدۀ سهام با بازده و حجم غیرعادی معاملات شرکت‌ها»، فصلنامۀ دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال هفتم، ش 26.
دارابی، رؤیا و فخاری، زهرا. 1396. بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران با مدیریت سود، طی بحران مالی جهانی(پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد)، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران جنوب.
صالحی، اکرم؛ بزرگمهریان، شاهرخ؛ امینی، امین. 1395. «بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر پایداری سود(مطالعۀ موردی: شرکت‌های درماندۀ مالی نسبت به دیگر شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران)»، فصلنامۀ دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال پنجم، ش 20.
علوی طبری، سیدحسین، رباط میلی، مژگان و رباط میلی، مژگان. 1391. مسئله‌ی نمایندگی و قیمت‎گذاری خدمات حسابرسی مستقل آزمونی مبتنی بر فرضیه‌ی جریان‌های نقدی آزاد. بررسی های حسابداری و حسابرسی. دوره 19. شماره 68. صص 97-122
نمازی، محمد؛ بایزیدی، انور؛ جبارزاده کنگرلویی، سعید. 1390. «بررسی رابطۀ بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، تحقیقات حسابداری و حسابرسی 9.
هیبتی، فرشاد و زندیه، وحید. 1390. «بیش‌واکنش سرمایه‌گذاران بازار سهام ایران به اخبار بحران مالی جهانی»، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 9(4)، 100-75.
Admens, Y; Kauffman, R J; Sougstad, R. 2008. Profit-maximizing firm investments in customer information security, Decision Support Systems 51, 904–920.
 
Alkali, M. Y., Zutu, N. L., Kegudu, D. S., 2014. “Book value, earnings, dividends and audit
quality on the relevance of accounting information among Nigerian listed firms Accounting”.
4(1), 7382
Altamimi, R. 2013 . Mental Accounting Matters. Journal of Behavioral Decision Making. 12, 183-206
Balsam, N., Black, B., Khanna, V., 2013. “The relation between firm-level corporate governance and market value: a case study of India”. Emerg.Markets Rev. 11 (4),
319–340
Barniol, E, P. 2013. "Improving Managerial Decision Making." Journal of Managerial Psychology, 2 (2). 9 –15.
Bell, C.L., & Zimmermen, K.R., 2007. “The effect of audit quality on earnings management”. Contemp. Account. Res. 15 (1), 1–24.
Bulstaz, M., Leone, A.J., Willenborg, M., 2006. “An empirical analysis of auditor reporting
and its association with abnormal accruals”. J. Account. Econ. 37 (2), 139–165
Cohen, V. 1975. "What Explains the Initial Return of Initial Public Offerings after the 1997 Asian Financial Crisis? Evidence from Thailand", available at www.ssrn.com
De Angelo L.E. 1981. “Auditor Size and Quality “. Journal of Accounting and Economics.pp 271-292
Fan, R., & Nasir, R. (2012). Earnings Innovations, Earnings Persistence, and Stock Returns. The Journal of Business, 60(3), 323.
 Farli, D. Gala, B, C. 2005. "Mental Accounting in Portfolio Choice: Evidence from a Flypaper effect." NBER Working Paper No. 13656
Francis, J.; Lafond, R.; Olsson, R.; Schipper, K. 2005. "The Market Pricing of Accruals Quality", Journal of Accounting and Economics 39(2), 295-327.
Jenkins, David S and Velury, Uma. 2012. Does auditor tenure influence the reporting of conservative earnings? Journal of Accounting and Public Policy 27: 115–132
Jensen, M. & Meckling, W. I., 1976,“Theory of the Firm: Managerial Behavior,  Agency Costs and Ownership Structure”, Journal of Financial Economics, vol.3, No.4, pp.305-360.
Jones, P.Y., 2005. “Joint effect of investor protection and securities regulations on
audit fees”. Int. J. Account. 46I 3, 241–270
Kamarodin, E.; Banderet, L. 2012. IPO Stock Performance and the Financial Crisis(Master thesis in finance), Stokholm School of economics, Ssrn Paper.
Karnig, G. M., & Napier, E. G. 2009. “Resistance is Futile: The Assimilation of Behavioral
Finance”, Journal of Economic Behavior and Organization, 48: 375-389.
Karolliou, S., Deis, D.R., Hossain, M., 2010. “The association between audit fees and reported
earnings quality in pre- and post-Sarbanes–Oxley regimes”. Rev.Account. Finance 8 (3), 232–252.
Kidman F; French, K & Choi, R. 2012. Profitability, investment and average returns, Journal of Financial Economics 82, 491–518
Kim, R., & Wilt, R. 2013. Earnings Innovations, Earnings Persistence, and Stock Returns. The Journal of Business, 60(3), 323.
Holdern, J. E. 2010. Toward an Understanding of the Risky Choice Behavior of Professional Financial Analysts, Journal of Psychology and Financial Markets, 2(4), 182–189.
Levlin, C., Nanda, D., Wysocki, P.D., 2011. “Earnings management and investor protection: an international comparison”. J. Financ. Econ. 69 (3), 505–527.
Li, S. Skariam, C, H. 2011. "Work Versus Wind Fall: an Exploration of Saving on Subsequent Purchase." Marketing Letters, 6. 91-100.
Lolen, M. Seiler, V. Lane. M. 2011. ”Mental Accounting and False Reference Points in Real Estate Investment Decision-Making.” Journal of Behavioral Finance, forthcoming.
Lou, G; Lee, S; Kim, Y.2008. How investor behavioral factors influence investment satisfaction, trust in investment company, and reinvestment intention, Journal of Business Research 61, 47–55.
Marshal, J, S. Ralph, L, K. Howard, R. 2013. "The Hidden Traps in Decision Making." Harvard Business Review on Decision Making; Boston. Pp 143-168
Martin, S. Noronha, G. Unlu, E. 2012. ” The More, the Merrier: An International Analysis of the Frequency of Dividend Payment.” Journal of Business Finance & Accounting. Pp 148-170
Merikas, M. Seiler, V. Lane. M. .2012. ”Mental Accounting and False Reference Points in Real Estate Investment Decision-Making.” Journal of Behavioral Finance, forthcoming
 
Myers, J.N., Myers, L.A. and T.G. Omer. 2003. Exploring the Auditor _ Client Relationship and Quality of Earnings: A Case for Mandatory Auditor Rotation", Accounting Review, 78: 779-800.
Nans, P., Patterson, E., Smith, R., 2014. “The role of auditing in investor protection.
Account”. Rev. 80 (1), 289–313.
  Penman, R. C. 1992. Accounting earnings properties and determinants of earnings response coefficient in Brazil. Business. Universidade de São Paulo.
Persakis, A. 2016. "Audit Quality, Investor Sentiment and Earnings Management during the Financial Crisis of 2008: An International Perspective", Journal of International Financial Markets, Institutions and Money. , PP 73–101.
Persawd, R., 1996. “The role of auditing in investor protection. Account”. Rev. 80 (1), 289–313.
Rily, Y. & Chou. E.,(2003),“Overinvestment, Collateral Lending, and Economic Crisis”, Japan and the World Economy, Vol. 14, No. 2, pp. 181-201.
Scott, W. R. 2013. Financial Acconting Theory (3rd ed.).
Shiao, S.F., Liu, G., Sun, J., 2006.” Investor protection, income smoothing, and earnings
 informativeness”. J. Int. Account. Res. 7 (1), 1–24.
Stephn, A. 2010. ”Decision-Making in The Stock Market: Incorporating Psychology with Finance.” MPRA Paper No 21288. Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/21288.
Wen, M.,(1996),“The Importance of Management and Transaction Costs For Large UK Firms”, Applied Economics, Vol. 35, No. 11, pp. 13171330.
Xang, Y.; Carsona, E.; Fargherb, N.; Jiang, L. 2018. "Responses by Australian Auditors to the Global Financial Crisis", Accounting and Finance 53(1), 303-338.