نقش شفافیت اطلاعات حسابداری بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و شهرت شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی نقش شفافیت اطلاعات حسابداری بر رابطۀ بین مسئولیت اجتماعی و شهرت شرکت بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال‌های بین 1387 تا 1396 است. در این تحقیق، شهرتِ شرکت متغیر وابسته و مسئولیت اجتماعی متغیر مستقل و شفافیت اطلاعات حسابداری متغیر تعدیلگر درنظر گرفته شد. تحقیق حاضر در زمرة تحقیقات کاربردی قرار دارد. چنانچه طبقه‌بندی انواع تحقیقات براساس ماهیت و روش مد ِّنظر قرار گیرد، پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت، در زمرة تحقیقات توصیفی و از نظر روش نیز در دستة تحقیقات همبستگی قرار می‌گیرد. در این پژوهش، برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات، از روش کتابخانه‌ای استفاده شد. در بخش داده‌های پژوهش ازطریق جمع‌آوری داده‌های شرکت‌های نمونه با مراجعه به صورت‌های مالی، یادداشت‌های توضیحی و ماهنامۀ بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. براساس روش حذف سیستماتیک، تعداد 97 شرکت به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شد. به‌منظور توصیف و تلخیص داده‌های جمع‌آوری‌شده از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده  است. برای تحلیل داده‌ها، ابتدا از پیش‎آزمون‌های ناهمسانی واریانس، آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و سپس از آزمون رگرسیون چندمتغیره در تأیید و ردِّ فرضیه‌های تحقیق(نرم‌افزار ایویوز) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد، بین مسئولیت اجتماعی و شهرت شرکت‌ها رابطۀ معنادار وجود دارد. شفافیت اطلاعات حسابداری بر رابطۀ بین مسئولیت اجتماعی و شهرت شرکت تأثیرگذار است.
 

کلیدواژه‌ها


برزگر، قدرت‌الله. 1395. «مطالعۀ رابطۀ سطح افشای مسئولیت اجتماعی و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجلۀ دانش حسابداری، دوره 7، شماره 24، بهار 1395، صفحه 155-180
 
حساس یگانه، یحیی و برزگر، قدرت‌الله. 1392. «ارائۀ مؤلفه‌ها و شاخص‌های بُعد اجتماعی مسئولیت شرکت‌ها و وضعیت موجود آن در ایران»، مطالعات توسعۀ اجتماعی ـ فرهنگی ، تابستان 1392 , دوره  2 , شماره  1 ،صفحه 222-199
 
خالقی مقدم، حمید و خالق، علیرضا. 1387. «شفافیت شرکتی در ایران و عوامل مؤثر بر آن»، مطالعات تجربی و حسابداری مالی، دوره 6، شماره 21، بهار 1387، صفحه 31-60
Alchian AA., Demsetz H.,(1972), “Production, Information Costs, and Economic Organization” The American Economic Review,Vol. 62, No. 5 (Dec., 1972), pp. 777-795
Carpenter, D. P. & Krause, G. A. (2012), “Reputation and Public Administration”, Public Administration Review Volume72, Issue1, January/February 2012, Pages 26-32
Cheng, B.; Ioannou, I.; Serafeim, G. (2015), “Corporate Social Responsibility and Access to Finance”, Digital access to scholarship at Harward.
Christensen, P. O., de la Rosa, L. E., & Feltham, G. A. (2010). "Information and the cost of capital: An ex ante perspective", The Accounting Review, Vol. 85, No. 3, pages 817-848
Dai Y. (2011), “Organizational reputation”, Journal of Management, Vol 37, No 1, pages 153-184
Dhaliwal D., Li O., Tsang A., Yang Y. (2014), “Corporate Social Responsibility Disclosure and the Cost of Equity Capital: The Roles of Stake Holder Orientation and Financial Transparency”, Journal of Accountant Public Policy, Volume 33, Issue 4, July–August 2014, Pages 328-355
Diez EB., Sotorrio LL. (2018), “The mediating effect of transparency in the relationship between corporate social responsibility and corporate reputation”, Review of business management, vol.20, no.1, pages 5-21
Dipiazza, Ir, Samuel A. and Eccles, Robert G. (2002). “Building Public Trust, The Future of Corporate Reporting  ” John Wiley & Sons.
Dozier, D. M. (1993). “Image, Reputation and Mass Communication Effects, in Image und PR”. edited by W. Armbrecht, H. Avenarius and U. Zabel. Springer Publication.  Pages 227-250
Florini A. M. (1999), “Does the Invisible Hand Need a Transparency Glove? The Politics of Transparency”, The Annual World Bank Conference on Development Economics, Washington D. C., April 28-30, 1999. Available at: www. worldbank.org [online]
 
Fombrun, C. J. & van Riel, C. B. M. (2004), Fame & Fortune; How Successful Companies Build Winning Reputations , Pearson Education, Inc., Prentice Hall.
Godfery C., Hatch W. (2007), “Researching Corporate Social Responsibility: An Agenda for the 21st Century”, Journal of Business Ethics, January 2007, Vol. 70, No. 1, pages 87–98
Hallwood T., How con the web used to increase corporate transparency?, Yoby Pub. (2001)
Hermalin, B. and Weisbach, M. S. (2012), “Information Disclosure and Corporate Governance”, The Journal of Finance, Vol. 67, No. 1, Pages 195-233
Kim, Y.; Park, M. S.; Wier, B. (2012), “Is Earnings Quality Associated with Corporate Social Responsibility?”, 761-796, The Accounting Review, Vol. 87, No. 3, Pages. 761–796
Luo X., Bhattacharya C.,(2006) “The Debate Over Doing Good: Corporate Social Performance, Strategic Marketing Levers, and Firm-Idiosyncratic Risk” Journal of Marketing, Vol 73, No. 6, Pages 198-213
McKinley, A. )2008(, The Drivers and Performance of Corporate Environmental and Social Responsibility in the Canadian Mining Industry(master thesis), Geography Department and Center for Environment, University of Toronto.
 
McWilliams, A, Siegel, D. (2000),”corporate social responsibility and financial performance: correlation or misspecification?” Strategic management journal, vol. 21, No 5, page 603-609
Montiel I. (2008) “Corporate Social Responsibility and Corporate Sustainability: Separate Pasts, Common Futures” Vol. 21, No. 3, page 245-269
Turker D. (2009), “Measuring Corporate Social Responsibility: A Scale Development Study”, Journal of Business Ethics, Vol. 85, No. 4, Pages 411-427
Vishwanath, T. & Kaufmann, D. (1999), “Towards Transparency in Finance and Governance”, The World Bank Research Observer, vol. 16, no. 1, Pages 41–57
Zhang, Q.; Yao, L.; Zheng, S. )2015( “The Corporate Social Responsibility and Information Transparency”, Eastern Academic Forum, Pages 202-211