دوره و شماره: دوره 5، شماره 8، پاییز 1393، صفحه 1-86 
1. اثرات کوتاه مدت و بلند مدت نرخ ارز بر تراز پرداخت ها

صفحه 1-13

نرجس خاتون پیر هادی تواندشتی؛ علی دهقانی؛ فاطمه زندی


3. بررسی رابطه بین مصرف منزلت گرا و عوامل اجتماعی

صفحه 23-32

حسین وظیفه دوست؛ علی افشاری؛ هوشنگ گودرزی