دوره و شماره: دوره 5، شماره 6، بهار 1393، صفحه 1-119 
2. ارزیابی آثار اجرای سیاست پولی بر نرخ سود بانکی در ایران

صفحه 17-28

زهرا کشاورز محمدیان؛ اورانوس پریور؛ علی حسن زاده