1. 􀀇ارائه روش یبرای ارزیابی چابکی کسب . کار در شرکتهای تولیدی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده های مرحله ای(بررسی موردی:شرکتهای خودرو ساز تجاری)

علی رمضانی؛ امیر رحیمی قاضی کلایه؛ مهدی امیر افشاری

دوره 4، شماره 5 ، بهار 1392، صفحه 1-15

چکیده
    تحقیق حاضر با هدف ارائه روشی برای ارزیابی چابکی کسب و کا در شرکتهای تولیدی انجام شده است.ابتدا مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق بررسی شد.مجموعه اطلاعات گرد آوری شده در این مرحله،این امکان را برای محقق فراهم آورد که مدل مفهومی تحقیق را تبیین کند.سپس با استفاده از ابزار مصاحبه با خبرگان،شاخصهای مناسب جهت سنجش متغیرهای موجود در مدل ...  بیشتر

2. اثرات بهره وری کشاورزی در رشد اقتصاد ایران

فاطمه دبیری؛ سهیلا خوشنویس یزدی؛ فاطمه زندی

دوره 4، شماره 5 ، بهار 1392، صفحه 17-31

چکیده
    امروزه دستیابی به رشد اقتصادی از راه ارتقای بهره وری،از مهمترین هدف های اقتصادی کشورها به حساب می آید.ارتقای بهر وری با استفاده از عاملهای تولید به دست می آید و در نیل به رشد اقتصادی مستمر و توسعه پایدار نقشی مهم ایفا میکند.بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی از مسائل بسیار مهم است زیرا کشاورزی در ایران بزرگترین بخش اقتصادی پس از ...  بیشتر

3. تبیین مدل مفهومی رشد شرکتهای زایشی جهاد دانشگاهی

عاطفه ذوالفقاری؛ سید رضا حجازی

دوره 4، شماره 5 ، بهار 1392، صفحه 33-51

چکیده
    روند رو به افزایش توجه به کارآفرینی در ایران و نقش پررنگ شرکتهای زایشی در انتقال دانش و تکنولوژی در جهان،اهمیت روزافزون این نوع شرکتها را نمودار کرده است .در این مقاله،مدل مفهومی رشد شرکتهای زایشی دانشگاهی با مطالعه موردی شرکتهای زایشی جهاد دانشگاهی تبیین شده است.پژوهش حاضر،مطالعه ای آمیخته است که مدل اولیه آن در بخش کیفی با بررسی ...  بیشتر

4. مقایسه مدلهای قیمت گذاری دارایی سرمایه ای،سه عاملی فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازار سهام ایران

سیده محبوبه جعفری؛ جواد میثاقی فاروجی؛ میثم احمد وند

دوره 4، شماره 5 ، بهار 1392، صفحه 53-63

چکیده
  در تحقیق حاضر،توان مدل سه متغیره فاما و فرنچ(1993)،ارزش گذاری دارایی هایی سرمایه ای و شبکه های عصبی مصنوعی در تبیین بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران مقایسه و سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود که قدرت پیش بینی کدام یک بیشتر است. متغیرهای مدل فاما وفرنچ عبارتند از بازده مازاد بازار،اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و متغیر ...  بیشتر

5. عوامل تعیین کننده زمینه های منابع انسانی (پژوهشی تجربی در صنایع تولیدی ترکیه)

بهرام علی شیری؛ حمیده عبداللهی

دوره 4، شماره 5 ، بهار 1392، صفحه 65-78

چکیده
  زمینه های منابع انسانی،مفهومی نسبتا جدید در کشور ترکیه است.مستندات این مقاله،نتیجه مطالعه تجربی درباره عوامل تعیین کننده زمینه های منابع انسانی در 217 شرکت در صنایع تولیدی ترکیه با هدف ارائه نظریه ای جدید است که با ارزیابی عوامل تعیین کننده در زمینه فعالیت های منابع انسانی از قبیل گزینش و استخدام،آموزش و توسعه،دسنمزد و سود،ارزیابی ...  بیشتر

6. دلایل عدم تمایل عمومی استفاده از کارتهای الکترونیکی بانکی(مطالعه موردی:مشتریان بانک ملت)

هوشنگ تقی زاده؛ ابراهیم سپهری شفیق

دوره 4، شماره 5 ، بهار 1392، صفحه 79-88

چکیده
      هدف از این مقاله ،بررسی و شناسایی عدم تمایل عمومی مشتریان بانک ملت شهرستان تبریز دز استفاده از کارتهای الکترونیکی بانکی است.برای نیل به این هدف،چهار فرضیه تدوین شده است.جامعه آماری تحقیق کلیه مشتریان بانک ملت در شهرستان تبریز است،و نمونه آماری با استفاده از رابطه تعیین حجم نمونه در جامعه های نامحدود،385 نفر تعیین شده است.برای ...  بیشتر

7. بررسی تاثیر نقد شوندگی سهام بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

یونس بادآور نهندی؛ مهدی زینالی؛ اژدر ملکی

دوره 4، شماره 5 ، بهار 1392، صفحه 89-98

چکیده
  سرعت و قابلیت نقدشوندگی سهام از عوامل مهم در تصمیمات سرمایه گذاری در بازار سرمایه است.سرمایه گذاران در انتخاب گزینه های سرمایه گذاری،علاوه بر ریسک و بازده،به میزان نقدشوندگی آنها توجه خاصی دارند.تاثیر این ویژگی از اوراق بهادار بر متغیرهای بازار سرمایه،موضوع بسیاری از تحقیقات مالی است.هدف از این تحقیق،بررسی رابطه نقدشوندگی با بازده ...  بیشتر

8. اثر جهانی شدن بر کارآیی فنی محصولات دارویی در ایران طی دوره 1386-1367

سحر شکری؛ اورانوس پریور؛ بیژن صفوی

دوره 4، شماره 5 ، بهار 1392، صفحه 99-107

چکیده
    به نظر می رسد ادغام کشورها در اقتصاد جهانی امری اجتناب ناپذیر است.از یک سو گسترش نیازها و از سوی دیگر تخصصی شدن تولید موجب می شود کشورها بی نیاز از یکدیگر نباشند.هدف از مقاله حاضر،ارزیابی اثر جهانی شدن بر کارایی فنی محصولات دارویی در ایران طی دوره 1386-1367 است،که در آن با استفاده از تولید کاب-داگلاس و برآورد تابع تولید مرزی و بهره گیری ...  بیشتر