دوره و شماره: دوره 4، شماره 5، بهار 1392، صفحه 1-111 
2. اثرات بهره وری کشاورزی در رشد اقتصاد ایران

صفحه 17-31

فاطمه دبیری؛ سهیلا خوشنویس یزدی؛ فاطمه زندی