دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 1-99 
6. بررسی عوامل موثر بر استقرار تجارت الکترونیک در شرکت مفتول چشمه کرمان

صفحه 67-76

جهانیار بامداد صوفی؛ بهرام علیشیری؛ حمیده عبداللهی