دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، زمستان 1391 
4. آزمون دیدگاه طرف عرضه و طرف تقاضا در توسعه بازار های مالی

صفحه 23-41

عرفان معماریان؛ محمد رضا محجوب؛ سوده حسن پور


7. استفاده از رگرسیون انتقال هموار(STR)در پیش بینی سیکل های تجاری

صفحه 65-74

هارمونی شاه مرادی؛ حمید ابریشمی؛ اورانوس پریور