مقاله پژوهشی
1. تأثیر هدفمندی یارانه بر میزان تقاضای آب مصرفی شهری مورد مطالعه: شهر تهران

احمد فیروزی؛ علی دهقانی؛ سجاد فرجی دیزجی

دوره 6، شماره 11 ، تابستان 1394، صفحه 1-15

چکیده
  حاکمیت اقلیم های خشک و نیم هخشک در پهنۀ وسیعی از کشور و افزایش مصرف آبِ ناشی از رشد جمعیت و رشد شهرنشینی در سا لهایاخیر، برنام هریزی دقی قتر و عملکرد کارآتر در راستای تخصیصِ بهینه و حفاظت از منابع آبی کشور را ضروری م یسازد. در این مقاله، تابعتقاضای آب شهری تهران، باتوجه به تأثیر متغیر یارانه بر آن، بررسی شده است. برای برآورد این تابع، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. تأثیر فعالی تهای بخش مالی بر درآمد مالیاتی مستقیم

نیلوفر ناطقیان؛ فاطمه زندی

دوره 6، شماره 11 ، تابستان 1394، صفحه 17-35

چکیده
  مالیا تها ب هدلیل اثرهای تخصیصی و توزیعی، همواره به عنوان یکی از مه مترین عوامل سیاست گذاری های دولت مورد توجه قرار گرفته اند.اصولاً کارآمدترین واقتصاد یترین راه تأمین هزین ههای دولت، مالیات است. درحقیقت، مالیا تها از مهم ترین ابزارهای ایجاد تغییر در درآمدملی به شمار م یروند. این منبع درآمدی، ب هدلیل قابلیت کنترل، بر سایر منابع ناشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. اثر اینترنت بر بازدهی نیروی کار در کشورهای منتخب عضو منا

علی سلمان پورزنوز؛ صفر فرهنگ؛ مهناز شکوهی فرد؛ سیامک شکوهی فرد

دوره 6، شماره 11 ، تابستان 1394، صفحه 37-48

چکیده
  اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات 5)فاوا( در اقتصاد ملی بر کسی پوشیده نیست. فاوا به اشکال متعدد، نظیر افزایش رشد اقتصادی وبهر هوری کلِّ اقتصاد، ارتقای سطح تجارت کالاها و خدمات و کاهش تورم و هزینۀ مبادلات، پیامدهای مثبتی را در اقتصاد درپی داشته است.2013 و با استفاده از تکنیک پانل دیتای - پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از داد ههای کشورهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. شوک نقدشوندگی سهام و بازدۀ مورد انتظار آن )مورد مطالعه: شرکت های پذیرفت هشده در بورس اوراق بهادار تهران(

حسین کرباسی؛ سید سعید دریاباری

دوره 6، شماره 11 ، تابستان 1394، صفحه 49-61

چکیده
  سرعت و قابلیت نقدشوندگی سهام از عوامل مهم تصمیمات سرمایه گذاری در بازار سرمایه است. سرمایه گذاران در انتخاب گزین ههایسرمای هگذاری، علاوه بر ریسک و بازده، به میزان نقدشوندگی آنها توجه خاصی دارند. هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ بین شوک نقدشوندگیسهام و بازدۀ مورد انتظار آن در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعۀ آماری، شامل کلیۀ شرک تهای پذیرفته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی راهکارهای ارتقای نوآوری محصول در یک بنگاه تولیدی )مطالعۀ موردی: شرکت ملی شیمی کشاورز(

احسان مرشدلو؛ محمد صادق علیپور؛ زهرا عابدی

دوره 6، شماره 11 ، تابستان 1394، صفحه 63-76

چکیده
  نوآوری، به عنوان یک مؤلفۀ کلیدی و راهبردی برای رقابت یبودن مل تها، یکی از عوامل اصلی زیربنایی رقاب تپذیری بی نالمللی کشورهاو بهر هوری آنها، محور رشد خروجی و بهر هوری، محرک کلیدی رشد بهر هوری نیروی کار و منبع اصلی شکوفایی اجتماعی، به عنوان عاملیکلیدی در پویای یهای صنعت، هم ازلحاظ ترکیب، هم سازما ندهی و جزئی حیاتی برای تقویت بهر هوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. رابطۀ بین تغییرپذیری سود و پی شبینی سود با استفاده از شبکۀ عصبی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

الهام امیدی گهر؛ رویا دارابی

دوره 6، شماره 11 ، تابستان 1394، صفحه 77-92

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی رابطۀ بین تغییرپذیری سود و پی شبینی سود، با استفاده از شبکۀ عصبی در شرک تهای پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر، از نوع مطالعۀ کتابخانه ا ی و تحلیلی  علّی بوده و مبتنی بر تحلیل داد ههای تابلویی)پانل دیتا( وشبکۀ عصبی است. در این پژوهش، اطلاعات مالی 98 شرکت از 19 صنعت در بورس اوراق بهادار تهران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. روابط بین محیط، استراتژی بازاریابی و عملکرد سازمان در شرکت های صنایع غذایی در استان تهران

سید حمیدرضا نیکو؛ نادر غریب نواز

دوره 6، شماره 11 ، تابستان 1394، صفحه 93-105

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی روابط بین محیط، استراتژی بازاریابی و عملکرد در سطوح تجاری سازمان در شرک تهای صنایع مواد غذاییانجام شده است. از این رو، ازلحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نظر نوع پیمایشی است. این پژوهش دارای 2 فرضیۀ اصلی و9 فرضیۀ فرعی است. جامعۀ آماری این پژوهش، مدیران فروش، سرپرستان فروش و کارشناسان فروش صنایع مواد غذایی ...  بیشتر