دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، تابستان 1394، صفحه 1-112 
3. اثر اینترنت بر بازدهی نیروی کار در کشورهای منتخب عضو منا

صفحه 37-48

علی سلمان پورزنوز؛ صفر فرهنگ؛ مهناز شکوهی فرد؛ سیامک شکوهی فرد