دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، زمستان 1394، صفحه 1-88 

مقاله پژوهشی

1. برآورد تابع تقاضای گردشگری ایران

صفحه 1-12

سهیلا خوشنویس یزدی؛ مریم غمامی