دوره و شماره: دوره 9، شماره 19، تابستان 1397، صفحه 1-93 
3. عوامل سازمانی و تأثیر رضایت شغلی بر عملکرد حسابرسان

صفحه 23-37

محمد محمدی؛ سمانه طریقی؛ نگین طایفه آقاخان هشترودی