دوره و شماره: دوره 8، شماره 14، بهار 1396، صفحه 1-96 
5. هزینة نمایندگی و رشد شرکت

صفحه 61-70

محسن حمیدیان؛ محمدحسن سعادتیان فریور