دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، تابستان 1396، صفحه 1-108 

مقاله پژوهشی

1. بررسی بازدهی تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی، با استفاده از روش رگرسیون کوانتیل

صفحه 1-14

نازی محمدزاده اصل؛ رویا سیفی‌پور؛ آزاده محرابیان