دوره و شماره: دوره 8، شماره 17، زمستان 1396، صفحه 1-98 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر اجرای برنامة خصوصی سازی در شاخص قیمت بورس تهران(TEPIX)

صفحه 1-11

سهیلا خوشنویس یزدی؛ ابراهیم خوش‌قامت