پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار (JEBR) - اهداف و چشم انداز