پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار (JEBR) - پرسش‌های متداول