پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار (JEBR) - واژه نامه اختصاصی