پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار (JEBR) - اصول اخلاقی انتشار مقاله