پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار (JEBR) - اخبار و اعلانات