1. شناخت و مطالعه رابطه هوش هیجانی و کارآفرینی مدیران صنایع لاستیک و پلاستیک شهر تهران

قنبر عباس پور اسفدن؛ محمد حسن چراغعلی؛ محمد رحمانی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1389، ، صفحه 27-34

چکیده
    هوش بهر را نمی توان ضامن موفقیت مدیران کارآفرین به عنوان گردانندگان چرخ اقتصاد دانست،بلکه توانایی درک و کنترل عواطف و هیجانات نیز،نقش به سزایی در این مهم ایفا می کند.مدیران کارآفرین با شناخت و اداره هیجانات خود کشمکش های درونی خود را کاهش می دهند و با درک عواطف دیگران ارتباطات موثرتری ایجاد میکنند و با ارتباط مناسب تر و شناخت ...  بیشتر

2. بررسی هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی(مطالعه موردی)

طاهره فیضی؛ سعید عابدینی

دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1389، ، صفحه 45-72

چکیده
  "سرمایه انسانی"بستر مناسبی را برای بهره برداری و بهره وری نیروی انسانی در سازمانهای مختلف فراهم می آورد.از سوی دیگر،بهره گیری از دیگر سرمایه های اجتماعی سازمان نیز در پرتو این سرمایه امکان پذیر است که همین نکته،اهمیت آن را در سازمان نشان می دهد.سرمایه اجتماعی،مجموعه هنجارهای موجود در نظامهای اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری ...  بیشتر