نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

 
هوش بهر را نمی توان ضامن موفقیت مدیران کارآفرین به عنوان گردانندگان چرخ اقتصاد دانست،بلکه توانایی درک و کنترل عواطف و هیجانات نیز،نقش به سزایی در این مهم ایفا می کند.مدیران کارآفرین با شناخت و اداره هیجانات خود کشمکش های درونی خود را کاهش می دهند و با درک عواطف دیگران ارتباطات موثرتری ایجاد میکنند و با ارتباط مناسب تر و شناخت کامل تر از محیط اطراف خود ،راحت تر به نوآوری می پردازند.بنابراین در تحقیق پیش رو،با توجه به اهمیت هیجانات به بررسی تاثیر آن بر موفقیت مدیران کارآفرین در صنعت لاستیک و پلاستیک پرداخته و با استفاده از پرسشنامه شرینک،میزان هوش هیجانی و پرسشنامه کارآفرینی،میزان کارآفرینی مدیران سنجیده شده است.این پژوهش بر اساس ماهیت از نوع پژوهشهای توصیفی و روش انجام آن به صورت زمینه یابی (پیمایشی) است.به منظور بررسی همبستگی میان متغیرها از ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن و برای بررسی تاثیر ابعاد پنج گانه هوش عاطفی بر کارآفرینی از رگرسیون چندگانه گام به گام استفاده شده استو نتایج تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS نشان از وجود رابطه معنادار میان دو متغیر کارآفرینی و هوش هیجانی داشته است.در واقع یافته های پژوهش تایید می کنند مدیران کارآفرین که از هوش هیجانی بالایی برخوردارند و شناخت کاملی از عواطف و احساسات خود دارند،می توانند تضاد موجود میان عواطفی همچون استقلال طلبی و جلب مشارکت دیگران را درک و با آن برخورد مناسب نمایند و احتمال موفقیت کاری خود را افزایش دهند.
 
 

کلیدواژه‌ها