مدیر مسئول


فاطمه زندی استادیار-دانشگاه آزادواحدتهران جنوب

اقتصاد

 • f_zandiazad.ac.ir

سردبیر


تقی ترابی دانشیار - دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم تحقیقات

اقتصاد

 • jebrazad.ac.ir

مدیر داخلی


حمیدکاکایی ماوایی مدیر داخلی پژوهشنامه

اقتصاد

 • hamidkakaei306yahoo.com
 • 09186809709

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد با منی مقدم استاد دانشگاه علامه طباطبایی

آمار

 • bamenimoghadamgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکترمهدی صادقی شاهدانی دانشیار - دانشگاه امام صادق

دکتری علوم اقتصادی

 • jebrazad.ac.ir
 • 88347422

اعضای هیات تحریریه


دکترجاوید بهرامی استادیاردانشگاه علامه طباطبایی

دکتری علوم اقتصادی

 • javid_bahramiyahoo.com
 • 09123842028

اعضای هیات تحریریه


تیمور رحمانی دانشیار دانشگاه تهران

دکتری اقتصاد

 • trahmaniut.ac.ir
 • 09123154382

اعضای هیات تحریریه


دکتر کامبیز هژیر کیانی استاد دانشگاه شهید بهشتی

دکتری اقتصاد

 • kianikhyahoo.com
 • 09121464598

اعضای هیات تحریریه


دکتریگانه موسوی دانشیار دانشگاه پیام نور

دکتری اقتصاد

 • mosavipnu.ac.ir
 • 09121592889

اعضای هیات تحریریه


دکتراصغر مشبکی استاد دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت بازرگانی

 • moshabakmodares.ac.ir
 • 09121072352